Search by category:

Khái niệm in ấn đã có từ nhiều thế kỷ trước, xuất hiện từ đầu những năm 200! Tuy nhiên, máy in phun chỉ bắt đầu xuất hiện từ thế…

Có khoảng 1,5 tỷ hộp mực được bán ra mỗi năm trên toàn thế giới. Rõ ràng chúng là một nhu cầu thiết yếu đối với nhiều doanh nghiệp và…